تعرفه موشن گرافیک

طرح برنزی

 • ایده پردازی و سناریو نویسی
 • طراحی استوری برد و تصویرسازی
 • متحرک سازی
 • صداگذاری
 • حداقل قیمت برای هر دقیقه از 8،000،000 تومان

طرح نقره ای

 • ایده پردازی و سناریو نویسی
 • طراحی استوری برد و تصویرسازی
 • متحرک سازی
 • صداگذاری
 • حداقل قیمت برای هر دقیقه از 12،000،000 تومان

طرح طلایی

 • ایده پردازی و سناریو نویسی
 • طراحی استوری برد و تصویرسازی
 • متحرک سازی
 • صداگذاری
 • حداقل قیمت برای هر دقیقه از 15،000،000 تومان

نمونه موشن گرافیک